Hướng dẫn Khung phát triển phần mềm an toàn

09:16 AM 18/01/2022

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành dự thảo “Hướng dẫn Khung phát triển phần mềm an toàn”.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.