Đôn đốc tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”

05:29 PM 20/05/2020

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 139/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin truyền thông ban hành văn bản số 1552/BTTT-CATTT ngày 28/4/2020 về việc Đôn đốc tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp” tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tài liệu chi tiết xem tại đây
 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.