Bản dự thảo xin ý kiến góp ý xây dựng “Thông tư quy định về tổ chức, vị trí việc làm, chuẩn kỹ năng an toàn, an ninh mạng”

09:47 AM 18/06/2020

Thực hiện chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020. Cục An toàn thông tin (ATTT) đã xây dựng dự thảo “Thông tư quy định về tổ chức, vị trí việc làm, chuẩn kỹ năng an toàn, an ninh mạng”. Để văn bản ban hành khả thi, thuận tiện cho việc áp dụng và thúc đẩy lĩnh vực ATTT, Cục ATTT đề nghị các Quý đơn vị nghiên cứu cho ý kiến với nội dung dự thảo và gửi lại Cục ATTT trước ngày 23/6/2020.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.