Sơ lược Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020

10:41 AM 16/11/2015

Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020. Sau 05 năm triển khai thực hiện, qua đánh giá, tổng hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông, công tác bảo đảm an toàn thông tin tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thẳng thắn nhìn nhận đa số các mục tiêu phát triển đặt ra đến năm 2015 chưa thực hiện được một cách đầy đủ, trong đó 04 nhóm tồn tại, hạn chế lớn nổi lên như sau:

Công tác bảo đảm an toàn thông tin vẫn còn bị động: Khảo sát thực tế thời gian vừa qua cho thấy, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam đang buông lỏng, hầu như không áp dụng các biện pháp tối thiểu để bảo đảm an toàn thông tin và chưa có quy trình thao tác chuẩn để ứng phó khi sự cố xảy ra. Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia còn chưa được đầu tư đúng mức.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn thiếu: Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin còn thiếu nên không có cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp quản lý cũng như biện pháp kỹ thuật mà nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã và đang áp dụng. Việc chỉ đơn thuần đầu tư trang thiết bị mà không chú trọng đúng mức tới quy trình quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn, quy chuẩn một cách đồng bộ sẽ không mang lại hiệu quả bảo vệ như mong muốn, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại ở mức cao: Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như của một số tổ chức quốc tế và tổ chức trong nước, Việt Nam luôn nằm trong danh sách các quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại và phát tán thư rác (bao gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác) cao trên thế giới. Những vấn nạn này đã và đang gây ra những thiệt hại lớn, đồng thời đặt ra nhiều nguy cơ, rủi ro trong tương lai, ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh và mức độ tin cậy của Việt Nam đối với quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chưa phát triển: Năng lực công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy đã có một vài doanh nghiệp tích cực, đạt được thành tựu nhất định trong một số lĩnh vực công nghệ liên quan đến an toàn thông tin, nhưng thị trường an toàn thông tin Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn mới bắt đầu, chưa định hình rõ nét nên chưa có cơ hội phát triển bứt phá. Đặc biệt, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn cũng chưa dành sự quan tâm đúng mức tới thị trường này.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin quốc gia giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mục tiêu của Kế hoạch này là huy động nguồn lực, tổ chức triển khai một cách tổng thể, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin đến năm 2020.

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.

Danh sách website bị tấn công được ghi nhận bởi Cục An toàn thông tin