Mẫu số 02 - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

03:55 PM 08/11/2016

Mẫu số 02  

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 

 

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

…  , ngày …  tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

 

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

  • Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ Nghị định số....../2016/NĐ-CP ngày......tháng......năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn/sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng với các nội dung sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………….......

2. Tên giao dịch của doanh nghiệp bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………………………..

3. Tên người đại diện theo pháp luật:………………………………………

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại…

5. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………….......

6. Điện thoại:………………………….. 7. Số Fax:…………………………

8. Mã số thuế:……………………………………………………………….

Phần 2. Hồ sơ kèm theo (ghi rõ loại và số lượng hồ sơ)

1.......................................................................................................................

2.......................................................................................................................

3.......................................................................................................................

Phần 3. Lý do cấp lại/ sửa đổi, bổ sung (trong trường hợp cấp lại/ sửa đổi, bổ sung Giấy phép)

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn/sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp/cấp lại/gia hạn/sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và các quy định trong giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

 

 

Tải về: Tại đây

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.