Mẫu số 05 - BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

03:12 PM 05/12/2016

Mẫu số 05

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 

 
 
 

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

…  , ngày …  tháng … năm …

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

(Từ tháng…/…đến tháng…/…)

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………..      

3. Điện thoại: …………………. 4. Số Fax: …………   

5. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng số …. cấp ngày … tháng …. năm ……

Phần 2. Tình hình triển khai thực hiện Giấy phép

1. Tóm tắt hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp:……………………………………………………………….

2. Số lượng, loại sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu, sản xuất, tiêu thụ trong năm:………………………………………………………………      

3. Số lượng khách hàng phân theo loại hình dịch vụ cung cấp trong năm:  

4. Tổng doanh thu, lợi nhuận trong năm: ……………………………….      

5. Tình hình nhân sự trực tiếp tham gia các hoạt động nhập khẩu, sản xuất, cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng:…………………………………….  

6. Nội dung khác: ………………………………………………………….

Phần 3. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung trong Báo cáo và các tài liệu kèm theo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

                                

Tải về: Tại đây

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.