Mẫu số 03 - PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

03:08 PM 05/12/2016

Mẫu số 03 

 

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

…  , ngày …  tháng … năm …

 

 

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

(Kèm theo Đơn đề nghị số … ngày … tháng… năm…)

Phần 1. Tổng quan

1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

2. Tóm tắt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Thuyết minh hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất của doanh nghiệp.

4. Mô tả nhân sự: Số lượng; kinh nghiệm kỹ thuật/kinh doanh trong lĩnh vực đề nghị cấp Giấy phép.

Phần 2. Phạm vi, đối tượng kinh doanh sản phẩm, dịch vụ

1. Loại hình sản phẩm, dịch vụ dự kiến kinh doanh.

2. Quy mô hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ.

3. Đối tượng dự kiến cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

4. Kế hoạch triển khai hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ/sản xuất sản phẩm.

Phần 3. Phương án bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ

1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

2. Quy chế bảo mật thông tin.

3. Phương án bảo mật thông tin khách hàng (trước, trong và sau khi cung cấp dịch vụ).

4. Các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng dịch vụ được áp dụng/Phương án chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm do doanh nghiệp công bố và lưu hành trên thị trường.

5. Thủ tục giải quyết khiếu nại về chất lượng dịch vụ của khách hàng.

 

Tải về: Tại đây

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.