Cơ cấu tổ chức

06:18 PM 29/11/2015

Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin như sau:

 

Thông tin liên hệ của Cục An toàn thông tin

Điện thoại: +84 2432096789

Fax: +84 2439436684

Email: vanthucattt@mic.gov.vn

Lãnh đạo Cục

Cục trưởng: Ông Nguyễn Thành Phúc

Điện thoại: Số máy lẻ 801

Email: ntphuc@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Nguyễn Khắc Lịch

Điện thoại: Số máy lẻ 804

Email: nklich@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Ông Hoàng Minh Tiến

Điện thoại: Số máy lẻ 803

Email: hmtien@mic.gov.vn

 

 

Khối đơn vị tham mưu

Văn phòng Cục

Điện thoại: Số máy lẻ 800

Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: Số máy lẻ 818

Email: ntt_huong@mic.gov.vn


Phòng Quy hoạch và Phát triển

 Trưởng phòng : Ông Trần Đăng Khoa

Điện thoại: Số máy lẻ 839

Email: tdkhoa@mic.gov.vn

 

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Đinh Văn Kết

Email: dvket@mic.gov.vn

 

Phòng Pháp chế và Kiểm tra

Trưởng phòng : Ông Hồ Viết Thắng

Email: hvthang@mic.gov.vn

 

Phòng An toàn hệ thống thông tin

Trưởng phòng: Ông Trần Nguyên Chung

Email: tnchung@mic.gov.vn

Điện thoại: Số máy lẻ 855

 

Khối đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

Quyền Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Tuân

Email: tuannd@mic.gov.vn

 

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Quyền Giám đốc: Ông Trần Quang Hưng

Email: tq_hung@mic.gov.vn

 

 

 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.