Đảng, Đoàn thể

06:13 PM 29/11/2015

Chi bộ

1. Bí thư

Ông: Nguyễn Huy Dũng

2. Phó Bí thư

Ông: Nguyễn Trọng Đường

Công đoàn

1. Chủ tịch

Ông: Đặng Huy Hoàng

2. Phó Chủ tịch

Bà: Hoàng Hồng Anh

3. Ủy viên

Ông: Hoàng Duy Trung

Đoàn Thanh niên

1. Bí thư

Ông: Nguyễn Tiến Đức

2. Phó Bí thư

Ông: Nguyễn Tiến Hòa

3. Ủy viên

Ông: Đặng Vinh Hiển

Bà: Văn Thị Hoàng Ngân

Ông: Nguyễn Phú Lương

Bà: Bùi Thị Minh Hà