Quy trình kết nối, cập nhật số điện thoại trong danh sách không quảng cáo (DNC)

09:43 PM 22/10/2020

Bước 1.Thiết lập hệ thống để nhận DNC

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quảng cáo (gọi là Nhà QC) tải Tài liệu hướng dẫn kết nối kỹ thuật vào danh sách DNC tại đây.

2. Nhà QC thiết lập máy chủ theo hướng dẫn và mở API để nhận sẵn sàng nhận Danh sách DNC.

Bước 2.Đăng ký nhận DNC

1. Nhà QC khai báo thông tin vào form đăng ký tại địa chỉ: https://forms.gle/yH8yeYybMVc6YGkr5

2. Nhà quảng cáo (QC) gửi email yêu cầu đăng ký tiếp nhận danh sách DNC về địa chỉ dangkydnc@vncert.vn. Tiêu đề email đặt là “Đăng ký vào Danh sách DNC”. Thông tin trong emai bao gồm:

  • Bản đăng ký được ký tên, đóng dấu đầy đủ và scan gửi về địa chỉ dangkydnc@vncert.vn theo mẫu tại Phụ lục.
  • Thông tin Máy chủ/API để bổ sung Nhà QC vào danh sách nhận DNC. Thông tin Máy chủ/API bao gồm: Địa chỉ IP (public) của máy chủ tiếp nhận DNC và Cơ chế xác thực bảo mật (khuyến nghị dùng JWT).

Bước 3.Cục ATTT sẽ gửi các thông tin phản hồi kết quả kết nối cho Nhà quảng cáo từ địa chỉ dangkydnc@vncert.vn.

Thông tin liên hệ:

Bà Đặng Thị Ngọc Trang, số điện thoại: 0985.1368.94

 

 

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.