Tóm tắt tình hình ATTT đáng chú ý tuần 30/2018

03:53 PM 06/08/2018

Cục An toàn thông tin (Cục ATTT) là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin.

Vì vậy, Cục ATTT thường xuyên chia sẻ thông tin về nguy cơ, lỗ hổng, điểm yếu về an toàn thông tin cho các tổ chức, cá nhân liên quan. Một số thông tin cơ bản (không bao gồm các thông tin riêng cho từng cơ quan, tổ chức đã ghi nhận được từ hệ thống giám sát ATTT) được Cục An toàn thông tin chia sẻ hàng tuần, hạn chế trong mạng lưới các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý. Nội dung chi tiết tải về tại đây.

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.