Bản dự thảo xin ý kiến hướng dẫn mô hình bảo đảm an toàn thông tin cho chính quyền điện tử cấp bộ, tỉnh

12:57 PM 09/03/2020

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin xây dựng tài liệu “Hướng dẫn Mô hình bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ tỉnh”. Tài liệu này hướng dẫn cơ quan, tổ chức xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo quy định, phù hợp với Khung CPĐT 2.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây

Vui lòng nhập email của bạn để đăng ký nhận cảnh báo an toàn thông tin từ Cục An toàn thông tin.